wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / garwoliński / Parysów


GMINA PARYSÓW
(powiat garwoliński)


    Gmina wiejska Parysów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 14 gmin powiatu garwolińskiego zajmuje 14 lokatę pod względem liczby ludności (4,1 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (64 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku  przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 88 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 76 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 15,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) — o 10,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa —   na 1000 dzieci przypada 698 seniorów wobec 655 w 2000 r.

   Użytki rolne zajmują 75,9% powierzchni gminy, grunty leśne — 20,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 2,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,7 pkt proc. niż w powiecie.  

   Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1244 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 301 tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (302). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 65,3% ogółu ludności, z kanalizacji — 18,3%, z sieci gazowej — 14,3% , z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) — 20,8%. 

   W gminie mają siedzibę 153 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 370 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 83,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,7%), przetwórstwem przemysłowym (26,8%) oraz budownictwem (9,2%). 

  Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,8% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (8,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Parysów dojeżdżało z innych gmin 245 osób, a wyjeżdżało 421. 

   Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2344 zł i są niższe o 301 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 32 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 9 lokatę w powiecie (1 miejsce ma gmina miejska  Łaskarzew — 2772 zł, a ostatnie gmina wiejska Garwolin — 2147 zł).


GUS Gmina Parysów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki