wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / siedlecki / Paprotnia

Gmina Paprotnia jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 12 lokatę pod względem liczby ludności (2,7 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (81 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 167 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 17 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 21,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 8,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 933 seniorów wobec 807.

Użytki rolne zajmują 77,3% powierzchni gminy, grunty leśne — 19,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 2,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,5 pkt proc. wyższy niż w powiecie. Paprotnia to gmina rolnicza.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 803 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 295, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i mniej niż w powiecie (299).W ciągu 2009 r. nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania. Długość sieci wodociągowej wynosiła 59,7 km, gmina nie posiadała sieci kanalizacyjnej, gazowej ani oczyszczalni ścieków. W 2008 r. z wodociągu korzystało 87,3% ogółu ludności.

W gminie ma siedzibę 112 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 411 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (19,6%), budownictwem (19,6%) oraz z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (14,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,3% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (5,7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 56,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Paprotnia dojeżdżało z innych gmin 16 osób, a wyjeżdżało 135.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2986 zł i są wyższe o 340 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 468 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (1 miejsce ma gmina wiejska Domanice — 3025 zł, a ostatnie gmina wiejska Siedlce — 2262 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Paprotnia  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki