wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / głubczycki / Branice
 • Zespół Gimnazjalno-Szkolny
 • Grobowiec biskupa Nathana
 • Budynek Urzędu Gminy po remoncie
 • Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach
 • Muzeum w Głubczycach
 • Ksiądz bp Józef Marcin Nathan
 • Uroczystość w kościele szpitalnym
 • Uroczystość w kościele szpitalnym
 • Zamek w Branicach
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice na starej fotografii
 • Branice
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Branicach
 • Miasteczko
 • Wnętrze kościoła


GMINA BRANICE
(powiat głubczycki)

 


Gmina Branice leży w granicach administracyjnych powiatu głubczyckiego. Na obszarze 122 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 7,4 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 16 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–38), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–0,67). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, wktórych na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 8 i 12 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 45 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 111 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 89,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 26,0%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,4 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 156,7 plasując gminę na 21 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,0%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 361 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 6,8% wydatków budżetu gminy ogółem (25 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17,6% (13 lokata w województwie). (GUS)


GUS Gmina Branice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki