wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Pacanów


GMINA PACANÓW
(powiat buski)


Pacanów posiada status gminy wiejskiej. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jego północna część znajduje się na terenie Niecki Nidziańskiej, a południowa – w obszarze Kotliny Sandomierskiej. Krzyżują się tu dwie drogi o znaczeniu ponadregionalnym: Kielce–Tarnów oraz Bytom–Kraków–Sandomierz–Warszawa. Ich uzupełnieniem jest dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. Na terenie gminy znajdują się rozległe łąki, torfowiska, a także okazy starych drzew. Przy znajdujących się tu zbiornikach wodnych spotkać można bogatą roślinność oraz wiele gatunków ptaków. Jest to dobre miejsce do rozwoju agroturystyki oraz wędkarstwa. Walory turystyczne uzupełniają znajdujące się tu zabytki. Historia niektórych z nich sięga średniowiecza.

Gminę zamieszkuje 7,8 tys. mieszkańców, tj. 10,6% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 125 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 62 osoby/km2, co sytuuje ją na 2 miejscu w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,2%. Pomimo poprawy w dalszym ciągu niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny. W 2009 r. wyniósł minus 5,2‰ (w 2002 r. – minus 6,3‰). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast dodatnie saldo migracji wynoszące w 2009 r. 2,8‰ (w 2002 r. kształtowało się jeszcze poniżej zera – minus 0,4‰). Gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Pacanowie 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, co jest najwyższym wynikiem w powiecie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 79,1% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 9,5%, natomiast z gazowej – 14,8%. Odsetek korzystających z wszystkich trzech urządzeń sieciowych kształtuje się poniżej średniej w powiecie.

W gminie Pacanów prowadzi działalność 5,8% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 41 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 8,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Jest regionem o charakterze rolniczym. Sprzyjają temu bardzo korzystne warunki glebowe i korzystny mikroklimat. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 17 osób, w usługach rynkowych – 14, a nierynkowych – 32. (GUS)


GUS
Gmina Pacanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej