wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / słupecki / Ostrowite

Gmina Ostrowite

GMINA OSTROWITE
(powiat słupecki)


Gmina Ostrowite leży w północno-wschodniej części powiatu słupeckiego, na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. Gmina podzielona jest na 21 sołectw i zajmuje obszar 104 km2 zamieszkały przez 5,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 96 obrazuje przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 9% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 9,0%. Cała gmina znajduje się w strefie chronionego krajobrazu. Walory przyrodnicze gminy Ostrowite podkreśla Powidzki Park Krajobrazowy oraz Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, a także jezioro Powidzkie i Ostrowickie. Istnieją tu ponadto 3 pomniki przyrody.

Gmina Ostrowite ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu około 80% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 260 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki budowlane i handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 321 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 62. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy, według stanu na koniec roku wynosiła 389 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 122,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta 96% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Ostrowite posiada również sieć kanalizacyjną (16,6 km/100 km2) dostępną dla 22% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Ostrowite wydatkowano łącznie 12041,0 tys. zł, z czego 7,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Ostrowite - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej