wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubartowski / Ostrów Lubelski
 • Kaznów Kolonia
 • w tle
 • Piskornica
 • Pomnik przyrody
 • Stare dęby
 • Zespół ludowy "Kaznowianki"
 • Plac zabaw nivea
 • Kolorowe boisko
 • Szkoła podstawowa im. Jana Sławińskiego
 • Szkoła podstawowa im. Jana Sławińskiego
 • Cmentarz wojenny
 • Cmentarz wojenny
 • Mogiła
 • Kolonia Kaznów
 • Kaznów Kolonia
 • Krajobraz
 • staw
 • kapliczka
 • Kolonia Kaznów
 • ...


GMINA OSTRÓW LUBELSKI
(powiat lubartowski)


Gmina miejsko-wiejska Ostrów Lubelski położona jest w środku województwa lubelskiego, we wschodniej części powiatu lubartowskiego.

Gmina Ostrów Lubelski liczyła w 2009 roku 5,6 tys. ludności, na obszarze równym 121,6 km2 (miasto obejmowało29,8 km2, a na jego terenie zamieszkiwało 40% mieszkańców gminy). Gęstość zaludnienia była relatywnie niska i wyniosła 46 osób/km2, na terenach wiejskich 36, a w mieście 75 osoby/km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 70. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało różnokierunkowe wartości, najniższe zanotowano w 2006 roku (-30), a najwyższe w 2004 i wyniosło 78. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności od 2002 roku przybierał wielkości ujemne. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 2,0%.

Użytki rolne zajmowały 71,3% ogólnej powierzchni gminy, a 20,8% obejmowały lasy. Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 9,8% powierzchni.

Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków. W 2009 roku 83,8% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej (w mieście 85,8%, na terenach wiejskich 82,5%), a 24,5% z sieci kanalizacyjnej (w mieście 61,1%).

Na terenie gminy działało 256 podmiotów gospodarczych (według rejestru REGON) prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, w tym 231 to podmioty prywatne. Prawie 93% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,7%.(GUS)

 

GUS
Gmina Ostrów Lubelski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki