wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA OSIELSKO
(powiat bydgoski)


Gmina Osielsko jest położona na północnych obrzeżach Bydgoszczy i naturalną konsekwencją takiego usytuowania są związki funkcjonalne z infrastrukturą miejską. Gminę zamieszkuje 11 tys. osób, co na obszarze równym 102 km2 wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców (od 2000 r. wzrosła ponad półtora raza), między innymi wskutek dodatniego przyrostu naturalnego oraz osadnictwa ludności napływowej (saldo migracji wewnętrznych w 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło 39 osób plasując tym samym gminę na 2 miejscu w województwie). Odnotowano tu niski odsetek osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszący w grudniu 2009 r. 3,9%.

Na terenie gminy w 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 1,5 tys. podmiotów gospodarczych – przeciętnie na 1000 ludności w gminie przypadało 137 podmiotów. Z liczby ogółem 114 podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wskaźniki te plasują gminę w czołówce rankingu województwa). W powiązaniu z poziomem wydatków majątkowych inwestycyjnych budżetu gminy Osielsko wynoszących 21457,2 tys. zł wskazują na duży potencjał gospodarczy. Zarówno dochody, jak i wydatki poniesione z budżetu gminy na 1 mieszkańca są jednymi z najwyższych w całym województwie (odpowiednio: 1 miejsce i 2 miejsce w rankingu gmin).

W gminie widoczny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego. W 2009 r. oddano do użytkowania 161 mieszkań, w tym 153 indywidualne. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych znajdowało się 3,3 tys. lokali o przeciętnej powierzchni użytkowej 124m2 (przeciętnie na 1 osobę przypadało 37,2m2, czyli najwięcej ze wszystkich gmin w województwie). Z powodu intensywnego rozwoju budownictwa priorytetem jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 86,5% ogółu ludności, a kanalizacyjnej – 41,6%.

Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmują ogółem obszar około 3101 ha, co stanowi 31% ogólnej powierzchni gminy. Ponadto 5888 ha zajmują lasy, co stanowi 58% powierzchni gminy Osielsko (lesistość jest jedną z najwyższych w województwie). Obszar chronionego krajobrazu stanowi 32% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 30 pomników przyrody. W gminie działają 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono ogółem 3753 noclegi, z czego 490 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Osielsko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki