wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Dwór w Osłonkach
 • Figura św Wawrzyńca w Osłonkach
 • Mapka Osłonek
 • Mapka Borucinka
 • Dworek w Osięcinach
 • Dwór z ok. 1900 roku, przebudowany w 1930 roku
 • Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Kościelnej Wsi
 • Malowidła w ostrołukowych blendach
 • Drzwi dwuskrzydłowe
 • Fragment płaskorzeźby przedstawiającej Drogę Krzyżową
 • Ołtarz główny kościoła św. Wawrzyńca
 • Front kościoła św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
 • Podkoziełek w Osięcinach 2011
 • Kościół w Osięcinach nocą
 • Dworek w Jarantowicach
 • Józef hr. Skarbek
 • Publiczne Gimnazjum w Osięcinach
 • Szkoła Podstawowa w Osięcinach
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej
 • Zachód słońca w Woli Skarbkowej


GMINA OSIĘCINY
(powiat radziejowski)


Gmina wiejska Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. Na obszarze gminy znajduje się 35 miejscowości, wchodzących w skład 31 sołectw o łącznej powierzchni 122 km2. Gminę w 2009 r. zamieszkiwało 8,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosiła 66 osób na 1 km2. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł minus 0,4, lokując gminę dopiero na 110 miejscu w rankingu 144 gmin w województwie. Z kolei saldo migracji ogólnej na 1000 ludności dało wartość dodatnią, na poziomie 0,6. Na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet (121 lokata wśród gmin województwa). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21% ludności gminy, w wieku produkcyjnym — 62%, a w wieku poprodukcyjnym — 17%.

Na terenie gminy w końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 570 podmiotów gospodarczych, z czego 499 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88% wszystkich podmiotów), a 551 to jednostki małe, tj. zatrudniające do 9 osób (97% wszystkich jednostek w rejestrze). Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy w rejestrze REGON zarejestrowanych było 70 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych — 189 podmiotów. przetwórstwo przemysłowe — 109 oraz budownictwo — 62.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w roku ubiegłym oddano do użytkowania 3 mieszkania (wszystkie w zakresie budownictwa indywidualnego) o łącznej powierzchni 255 m2. Na 100 km2 powierzchni gminy w 2008 r. przypadło 174,2 km sieci wodociągowej i 13,8 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 92% ogółu ludności, zaś z sieci kanalizacyjnej 30%.

Powierzchnia gminy to w ponad 90% użytki rolne (11,2 tys. ha). W 2009 r. lasy zajmowały obszar 611,4 ha, a lesistość na terenie gminy wynosiła 5,0%. W gminie Osięciny są 2 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Osięciny - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki