wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA ORZYSZ
(powiat piski)


Orzysz jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 362,6 km2, położoną w powiecie piskim. Na obszarze gminy znajduje się 25 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 221,1 km2, a lasy 138,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,2%, w 2009 r. w mieście Orzysz mieszkało 5751 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 3620 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,3% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,3% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 15,4% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 540 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 90,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (58) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 20, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W gminie Orzysz funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1044 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 2001, w tym w wieku 3-6 lat było 401 dzieci, w wieku 7-12 lat 616, natomiast w wieku 13-15 lat 437.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 5 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 7 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 339 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 3,8 tys. osób, którym udzielono 17,0 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 3,4 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 362 mieszkania, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 63,0 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Orzysz w 2009 r. z wodociągu korzystało 70 osób, a z kanalizacji 54 osoby. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 84,6% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Orzysz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki