wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / szydłowiecki / Orońsko


GMINA OROŃSKO
(powiat szydłowiecki)


Gmina Orońsko jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 5 gmin powiatu szydłowieckiego zajmuje 3 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (5,8 tys.) jak i powierzchni (82 km2). W porównaniu z 2000 r., liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,8%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 23,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 2,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 714 seniorów wobec 559.

Użytki rolne zajmują 76,0% powierzchni gminy, grunty leśne - 19,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 4,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 13,2 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1519 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 262, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (308). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 15 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 0,8%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 69,9% ogółu ludności, z kanalizacji - 2,4%, z sieci gazowej mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 12,1%.

W gminie ma siedzibę 376 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 648 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,9%), budownictwem (17,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 21,4% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (22,1%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 52,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Orońsko dojeżdżały z innych gmin 123 osoby, a wyjeżdżało 313.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2629 zł i są niższe o 16 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 177 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Mirów - 2883 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Szydłowiec - 2220 zł).(GUS)


GUS
Gmina Orońsko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki