wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / słupecki / Orchowo

Gmina Orchowo

GMINA ORCHOWO
(powiat słupecki)


Gmina Orchowo leży w północnej części powiatu słupeckiego, w południowej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Gmina podzielona jest na 11 sołectw i zajmuje obszar 98 km2 zamieszkały przez 3,9 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje minimalną przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 19% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 18,6%. Cała gmina znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, a 63% powierzchni gminy obejmuje Powidzki Park Krajobrazowy. Walory przyrodnicze gminy Orchowo podkreślają jeziora: Orchowskie, Słowikowo, Sineckie i Degnera. Istnieje tu ponadto 15 pomników przyrody.

W gminie Orchowo użytki rolne stanowią około 71% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 234 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 284 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 73. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy, według stanu na koniec roku wynosiła 308 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 89,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 91% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Orchowo posiada również sieć kanalizacyjną (3,3 km/100 km2) dostępną dla 26% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Orchowo wydatkowano łącznie 13172,6 tys. zł, z czego 25,4% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Orchowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej