wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / kutnowski / Oporów


GMINA OPORÓW
(powiat kutnowski)


Gmina Oporów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu kutnowskiego zajmuje 9 lokatę pod względem liczby ludności (2,7 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (68 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (107 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 109 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 8,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,2% do 20,6% spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 19,1% do 19,0%.

Użytki rolne zajmują 91,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 15,7 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 0,5 pkt proc. niż w powiecie. Gmina Oporów ma charakter rolniczy, przeważa produkcja roślinna i zwierzęca, uprawia się głównie pszenicę i jęczmień, poza tym buraki cukrowe, ziemniaki i rośliny strączkowe. Jest to teren przyjazny ekologicznie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 310. Z wodociągu korzysta 77,1% ogółu ludności, z kanalizacji 0,6%.

W gminie ma siedzibę 136 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 81,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,6%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (16,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 49 osób,a wyjeżdżały 172. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2281 zł i były niższe o 142 zł od średniej wojewódzkiej i o 41 zł od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Oporów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki