wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / opoczyński / Opoczno


GMINA OPOCZNO
(powiat opoczyński)


Gmina Opoczno wśród 8 gmin powiatu opoczyńskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (35,5 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (191 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu naturalnego (plus 1050 osób) nad ubytkiem migracyjnym (saldo minus 761 osoby) liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 26,5% do 21,7%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 12,4% do 13,5%.

Użytki rolne zajmują 72,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 5,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 0,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,7 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 319. O zróżnicowaniu stopnia rozwoju lokalnej infrastruktury komunalnej świadczy relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej, która w gminie wynosi 43,9%. Z wodociągu korzysta 85,5% ogółu ludności, z kanalizacji 62,2%, z sieci gazowej 26,3%.

W gminie ma siedzibę 2525 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 78,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (39,9%), obsługą nieruchomości i firm (12,3%) oraz budownictwem (9,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,9%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 54,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 2844 osoby, a wyjeżdżało 3088.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2194 zł i były niższe o 229 zł od średniej wojewódzkiej i o 155 zł od średniej powiatowej.

Dobre warunki dla rozwoju turystyki zapewniają nie tylko licznie zachowane zabytki przypominające o bogatym folklorze, ale również rozbudowana baza noclegowa na terenie gminy. (GUS)


GUS
Gmina Opoczno  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki