wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrołęcki / Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrołęckiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (9,8 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (197 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 249 osób) i jeszcze wyższego przyrostu migracyjnego (saldo plus 1176 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 14,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 16,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 2,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 557 seniorów wobec 450.

Użytki rolne zajmują 50,6% powierzchni gminy, grunty leśne - 43,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 20,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,1 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2608 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 266, tj. tyle samo co w powiecie, ale mniej niż średnio w województwie (383). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 67 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 57,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 44,1% ogółu ludności, z kanalizacji - 35,3%, z sieci gazowej - 4,2%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 26,5%.

W gminie ma siedzibę 601 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 612 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,4%), budownictwem (14,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (9,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Olszewo-Borki dojeżdżały z innych gmin 194 osoby, a wyjeżdżało 698.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2613 zł i są niższe o 32 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 316 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 10 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Rzekuń - 3936 zł, a ostatnie gmina wiejska Goworowo - 2565 zł).(GUS)


GUS
Gmina Olszewo-Borki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki