wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / oleski / Olesno
 • Bodzanowice, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Bodzanowice
 • Bodzanowice
 • Szopka w klasztorze
 • Szopka w klasztorze
 • Szopka w klasztorze
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Okolice wsi
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Klasztor Franciszkanów, obłóczyny
 • Msza święta przy ołtarzu głównym
 • Klasztor Franciszkanów, obłóczyny
 • Klasztor Franciszkanów
 • Borki Wielkie, Dom Pomocy Społecznej
 • Borki Wielkie
 • Kościół cmentacny i cmentarz
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Borki Wielkie
 • Borki Wielkie, strażnik wsi


GMINA OLESNO
(powiat oleski)


Gmina Olesno leży w granicach administracyjnych powiatu oleskiego. Na obszarze 241 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 18,6 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 28 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–52), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–0,59).Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 11 i 15 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 42 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 258 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 96,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 40,5%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 1,7 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 212,1 plasując gminę na 10 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,0%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 770 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 5,3% wydatków budżetu gminy ogółem (32 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9,9% (46 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Olesno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki