wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA OLECKO
(powiat olecki)


Olecko jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 266,7 km2, położoną w powiecie oleckim. Na obszarze gminy znajduje się 12 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 67,1 km2, a lasy 40,5 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,6%, w 2009 r. w mieście Olecko mieszkało 16061 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 5378 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 2442 podmioty gospodarki narodowej, w tym 96,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie wyższa (114) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 12, czyli tyle ile przeciętnie w województwie. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona.

W gminie Olecko funkcjonuje 9 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 2226 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 4606, w tym w wieku 3-6 lat było 972 dzieci, w wieku 7-12 lat 1434, natomiast w wieku 13-15 lat 803.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 11 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 9 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 561 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 4,5 tys. osób, którym udzielono 12,8 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 7,3 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 342 mieszkania, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,6 m2 (w województwie 65,9m2). Na 100 mieszkańców gminy Olecko w 2009 r. z wodociągu korzystało 87 osób, z kanalizacji 79, a z gazu sieciowego w 2008 r. 56 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 79,2% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Olecko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki