wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina Okonek

GMINA OKONEK
(powiat złotowski)


Gmina Okonek leży w północnej części powiatu złotowskiego, na skraju Pojezierza Wałecko-Drawskiego. Gmina podzielona jest na 15 sołectw i zajmuje obszar 326 km2 zamieszkały przez 8,8 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 99 obrazuje minimalną przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 41% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 49% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 47,6%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się prawie 28% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Okonek podkreśla użytek ekologiczny „Żurawina”, który stanowi ostoję ptaków prawnie chronionych z gatunku lęgowych. Na terenie gminy położonych jest szereg jezior, z których najatrakcyjniejsze to: jezioro Leśne, Bąk, Kacko, Zimne i Brokęcino. Istnieje tu ponadto 9 pomników przyrody.

W gminie Okonek użytki rolne stanowią prawie 43% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 451 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1529 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 173. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, według stanu na koniec roku wynosiła 573 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 31,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta blisko 75% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Okonek posiada również sieć kanalizacyjną (4,7 km/100 km2) dostępną dla 48% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (8,8 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Okonek wydatkowano łącznie 29204,6 tys. zł, z czego 16,7% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Okonek   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej