wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina Ojrzeń jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu ciechanowskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4,4 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (120 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 108 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 14 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 23,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 5,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 702 seniorów wobec 567.

Użytki rolne zajmują 67,8% powierzchni gminy, grunty leśne - 28,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,1%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 4,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,1 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1275 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 293, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (323). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 66,2% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 226 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 519 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z budownictwem (32,3%), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (16,8%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (9,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (8,7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 42,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Ojrzeń dojeżdżało z innych gmin 48 osób, a wyjeżdżało 250.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2859 zł i są wyższe o 214 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 425 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Opinogóra Górna - 2923 zł, a ostatnie gmina wiejska Ciechanów - 2112 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Ojrzeń  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki