wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Mapa rastrowa okolicy
 • Samochody Grupy Sadowniczej "Owoc Sandomierski"
 • Symbol Gminy Obrazów
 • Pomnik wotum dziękczynne,
 • Staw
 • Zdanów, Pomnik wotum dziękczynne
 • Wójt Gminy Obrazów - Otwarcie Orlika
 • Otwarcie Orlika -19.10.2012 r.
 • Poświęcenie Orlika - 19.10.2012 r.
 • Soczysty Czaruś - maskotka - symbol gminy Obrazów
 • Jabłkobranie - stoiska wystawowe
 • Jabłkobranie - stoiska wystawowe
 • Jabłkobranie
 • Jabłkobranie - konferencja sadownicza
 • Otwarcie drogi powiatowej Obrazów-Kilmontów
 • Jabłkobranie - pochód zmierzający do kościoła
 • Kwitnące sady w Głazowie
 • Budynek starej szkoły w Głazowie
 • Zrujnowany budynek starej szkoły w Głazowie
 • Zrujnowane zabudowania dworskie w Żurawicy
 • Drewniany krzyż przydrożny w Żurawicy
 • Dawny park dworski w Żurawicy
 • Park i zabudowania dworskie w Żurawicy
 • Figura w Rożkach


GMINA OBRAZÓW
(powiat sandomierski)


Gmina Obrazów posiada status jednostki wiejskiej. Zlokalizowana jest w obrębie Wyżyny Sandomierskiej, a przez jej tereny przepływa Wisła. Miejscowość Obrazów należy do najstarszych osad w regionie sandomierskim. Przez gminę przebiega Sandomierski Szlak Jabłkowy. Malownicze położenie, piękno przyrody, nieskażone środowisko, a także dziedzictwo historyczne czynią ten region atrakcyjnym turystycznie.

W krajobrazie gminy dominują sady i ogrody warzywnicze. We wrześniu odbywa się tu organizowane już do wielu lat Wojewódzkie Święto Jabłkobrania – najważniejsze dożynki ogrodnicze w Świętokrzyskim. Jest ono ważne dla wszystkich osób związanych z tą formą aktywności rolniczej. Daje bowiem możliwość nawiązywania kontaktów handlowych. Stanowi również atrakcję dla osób odwiedzających region, ze względu na towarzyszące mu wystawy, program artystyczny i rozrywkowy.

Gminę zamieszkuje 6,7 tys. osób, tj. 8,2% ludności powiatu sandomierskiego. Na obszarze 72 km2, jaki zajmuje daje to gęstość zaludnienia 93 osoby/km2. W powiecie cztery gminy są bardziej zaludnione niż Obrazów. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 2,1%. Niekorzystne zjawiska dotyczą także przyrostu naturalnego, który utrzymuje się na ujemnym poziomie – pomiędzy minus 2,8‰ w 2002 r. a minus 2,5‰ w 2009 r. Znacznie została ograniczona skala wyludniania się gminy. Saldo migracji wzrosło z minus 5,4‰ do minus 1,6‰. Gmina Obrazów, podobnie jak Klimontów ma jeden z wyższych wskaźników obciążenia demograficznego spośród wszystkich gmin w powiecie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 66 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 58,9% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 11,4%, natomiast z gazowej – 55,9%. Z sieci gazowej wyższy odsetek mieszkańców w powiecie sandomierskim korzysta jedynie w gminach: Sandomierz i Samborzec.

W gminie prowadzi działalność 5,5% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Niższy odsetek odnotowano jedynie w gminach: Wilczyce, Zawichost i Koprzywnica. Na 1000 ludności przypadają 52 jednostki gospodarcze, podczas gdy przeciętnie w powiecie sandomierskim - 77. Dominują firmy z sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina grupuje prawie 7% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Obrazów jest gminą o charakterze rolniczym. Dominują sadownictwo i warzywnictwo. Sprzyjają temu doskonałe gleby, łagodny klimat i wysoka kultura rolnicza. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych – 18, a nierynkowych – 16.(GUS)


GUS
Gmina Obrazów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej