wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / obornicki / Oborniki


GMINA OBORNIKI 
(powiat obornicki)


Gmina Oborniki leży w południowej części powiatu obornickiego. Gmina podzielona jest na 43 sołectwa i zajmuje obszar 340 km2 zamieszkały przez 32,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 103 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 67%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 50 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 40% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 38,4%. Walory przyrodnicze gminy Oborniki podkreślają rezerwaty przyrody „Słonawy”, utworzony w celu ochrony tarliska ryb oraz „Dołęga”, chroniący stanowiska rzadko spotykanego skrzypu olbrzymiego. Istnieje tu ponadto 116 pomników przyrody.

W gminie Oborniki użytki rolne stanowią około 51% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 3877 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, a także budowlane i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 7245 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 225. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach, według stanu na koniec roku wynosiła 1162 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 92,0 km sieci wodociągowej, z której korzysta 85% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Oborniki posiada również sieć kanalizacyjną (28,1 km/100 km2) dostępną dla 55% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (26,8 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Oborniki wydatkowano łącznie 79297,9 tys. zł, z czego 19,3% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Oborniki   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej