wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / nyski / Nysa
 • Pomnik poświęcony Mikołajowi Kopernikowi
 • Wiejskim Domu Kultury, świetlica po remoncie, 2013 r
 • Wystawa w świetlicy, 2013 r.
 • Kopernickie pierniki
 • Otwarcie świetlicy wiejskiej w 2013 r.
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Widok na kościół pw.św. Mikołaja
 • Zawody w szkole
 • Cmentarz
 • Cmentarz
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Koperniki na starej fotografii
 • Koperniki
 • Pomnik nagrobny Aleksandra Kołzakowa
 • Festyn przy kościele
 • Tablica pamiątkowa poświęcona św. Janowi Pawłowi II
 • Rekolekcje w kościele pw.św. Mikołaja
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Brama kościelna
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Msza Święta w kościele pw.św. Mikołaja
 • Wnętrze kościoła pw.św. Mikołaja


GMINA NYSA
(powiat nyski)

 


Gmina Nysa leży w granicach administracyjnych powiatu nyskiego. Na obszarze 218 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 59,2 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 49 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 14, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–1,89).Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 15 szkół podstawowych i 8 gimnazjów, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało po 14 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 46 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 157 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 96,5% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 84,5%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 6,8 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 205,8 plasując gminę na 12 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,6%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 455 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 7,2% wydatków budżetu gminy ogółem (22 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,7% (10 lokata w województwie).(GUS)


GUS Gmina Nysa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki