wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / bocheński / Nowy Wiśnicz


GMINA NOWY WIŚNICZ
(powiat bocheński)


Gmina miejsko-wiejska Nowy Wiśnicz, z siedzibą główną w mieście o tej samej nazwie, położona w województwie małopolskim, stanowi część powiatu bocheńskiego. Podzielona jest na 12 sołectw, zajmuje obszar 82 km2 (13% całkowitej powierzchni powiatu bocheńskiego), który zamieszkuje 13 tys. mieszkańców, przy gęstości zaludnienia równej 160 osób na km2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji gminy ogółem wyniósł 61%. Przyrost naturalny w roku 2009 wyniósł 3,7 promila (taki sam wskaźnik osiągnięto dla całego powiatu), przy średniorocznym wzroście na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wynoszącym 4,3 promila. Ponadto odnotowano dodatnie saldo migracji w liczbie 18 osób.

W roku 2009 oddano do użytkowania 40 mieszkań, zwiększając ich ogólną liczbę do 3 644, z przeciętną powierzchnią użytkową na jedną osobę, która wyniosła około 27 m2. Z sieci wodociągowej korzysta 34% mieszkańców, z kanalizacyjnej natomiast 15%. Gmina Nowy Wiśnicz, w porównaniu do całego powiatu, ponosiła największe wydatki na środki trwałe służące gospodarce wodnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 3,4 tys. zł.

Lesistość kształtuje się na poziomie blisko 26%, jednocześnie niemal cały obszar objęto ochroną prawną, przez wzgląd na unikatowy charakter walorów przyrody i różnorodność biologiczną terenu. Do atrakcji turystycznych można zaliczyć: Zamek Kmitów i Lubomirskich, którego najstarsza część wzniesiona została w XIV wieku, dawny Klasztor Karmelitów Bosych pełniący obecnie funkcję zakładu penitencjarnego, a także liczne zabytki architektury sakralnej. Z Nowym Wiśniczem związana jest także postać Jana Matejki oraz dworek „Koryznówka”, funkcjonujący jako muzeum pamiątek po mistrzu malarstwa.

W gminie, według rejestru REGON, zarejestrowanych jest 818 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 1,5 tys. osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,9 % (396 mieszkańców).(GUS)

 

GUS
Gmina Nowy Wiśnicz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »