wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / nowotomyski / Nowy Tomyśl
 • IMG_3209 (HS) - st.pomp gazu ziemnego z odwiertu w Sękowie
 • 017-21.VI.2010 (HS) - zabudowa z k.XX w.
 • 4149-30.X.2011(HS) - zagroda olęderska
 • 026 -X.1999 (HS) - nad Jez. Sękowskim
 • 4791-8.VI.2012(HS)
 • 0085-25.12.2008 (HS) - fragm. Jez. Sękowskiego
 • 0084-25.12.2008 (HS) - fragm. Jez. Sękowskiego
 • 004a (HS) - cmentarz ev. osadników olęderskich
 • Herb Sękowa
 • 001 - mapka wsi olęderskiej Sękowo
 • IMG_6566
 • IMG_6117
 • IMG_6536
 • IMG_6543
 • IMG_6315
 • IMG_6532
 • IMG_6527
 • IMG_6521
 • IMG_2193a
 • IMG_3204
 • IMG_2962a
 • IMG_2958a
 • IMG_2205a
 • IMG_2176a


GMINA  NOWY TOMYŚL
(powiat nowotomyski)

 


Gmina Nowy Tomyśl leży w południowej części powiatu nowotomyskiego. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Tomyśl oraz 20 miejscowości wiejskich podzielonych na 18 sołectw. Zajmuje obszar 186 km2 zamieszkały przez 24,9 tys. osób, w tym 15 tys. to mieszkańcy miasta. Wskaźnik feminizacji na poziomie 108 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że około 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi blisko 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Gmina Nowy Tomyśl słynie z rzemiosła wikliniarskiego. Atrakcje turystyczne gminy stanowią spacer wiklinowym deptakiem czy, stojący obok ratusza w Nowym Tomyślu, największy kosz wiklinowy wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Na architektoniczny charakter gminy znaczący wpływ miało także osadnictwo olęderskie.

Obszary leśne zajmują blisko 33% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 32%. Tereny objęte ochroną prawną stanowią ponad 4%. Status pomnika przyrody otrzymało tu 77 obiektów przyrodniczych. Użytki rolne stanowią tu prawie 55% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 3069 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 8542 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 343 – najwyższy w całym powiecie. Korzystne położenie gminy pod względem komunikacyjnym wpływa na jej rozwój gospodarczy. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, według stanu na koniec roku wynosiła 694 osoby.

W 2009 roku na 100 km2 powierzchni gminy Nowy Tomyśl przypadało 169,5 km sieci wodociągowej, z której korzystało 86% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Sieć kanalizacyjna (27,9 km/100 km2) dostępna była dla 61% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Nowy Tomyśl wydatkowano łącznie 63762,0 tys. zł, z czego 18,1% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS Gmina Nowy Tomyśl   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej