wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Nowy Korczyn


GMINA NOWY KORCZYN
(powiat buski)


Nowy Korczyn posiada status gminy wiejskiej. Położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przez teren gminy przebiegają drogi Kraków–Sandomierz oraz Tarnów–Busko-Zdrój–Kielce. Atutem gminy jest także nieskażone środowisko naturalne. Malownicze krajobrazy, piękno przyrody oraz liczne zabytki będące świadectwem bogatej przeszłości regionu stanowią wizytówkę gminy zachęcając do uprawiania różnorodnych form turystyki. Przez jej teren przechodzi zielony szlak turystyczny z Wiślicy do Grochowisk. Nad brzegami przepływających tędy Wisły i Nidy wędkarze znajdą łowiska.

Gospodarka gminy opiera się na rolnictwie. Żyzne gleby, a także korzystny klimat sprzyjają prowadzeniu tego typu działalności. Znajdujące się stosunkowo niedaleko duże ośrodki miejskie, takie jak Kraków czy Tarnów stanowią rynek zbytu dla wytwarzanych tu płodów rolnych. Gmina słynie szczególnie z uprawy fasoli.

Gminę zamieszkuje 6,2 tys. mieszkańców, tj. 8,5% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 117 km2 i należy do jednostek stosunkowo słabo zaludnionych. Gęstość zaludnienia wynosi 54 osoby/km2, tj. trzeci najniższy wynik w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,6%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który jednak poprawił się z minus 6,8‰ w 2002 r. do minus 3,8‰ w 2009 r. Znacznie korzystniej przedstawia się saldo migracji, które było dodatnie i wyniosło 2,1‰ (w 2002 r. – minus 1,4‰). Gmina charakteryzuje się relatywnie wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Nowym Korczynie 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym dostęp do nich jest tylko nieznacznie gorszy od średniej w powiecie. Z sieci wodociągowej korzysta 79,2% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 21,9%, natomiast z gazowej – 34,0%.

W gminie Nowy Korczyn prowadzi działalność 4,8% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 41 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 6,9% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnione były 3 osoby, w usługach rynkowych – 32, a nierynkowych – 25. (GUS)


GUS
Gmina Nowy Korczyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej