wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / gostyński / Borek Wielkopolski


GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
(powiat gostyński)


Gmina Borek Wielkopolski leży w północno-wschodniej części powiatu gostyńskiego, w południowej części Niziny Wielkopolskiej. Podzielona jest na 22 sołectwa. Zajmuje obszar 128 km2 zamieszkały przez 7,7 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 99 obrazuje minimalną przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Na terenie gminy nie ma zwartego zalesienia (obszary leśne stanowią 15% powierzchni, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 14,6%) oraz naturalnych zbiorników wodnych. Tereny chronione obejmują ponad 30% powierzchni. Najbardziej wartościowe, wyróżniające się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, wchodzą w skład Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Gmina Borek Wielkopolski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 77% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 490 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1207 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 156. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, według stanu na koniec roku wynosiła 349 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 95,0 km sieci wodociągowej, z której korzysta 93% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Borek Wielkopolski posiada również sieć kanalizacyjną (10,3 km/100 km2) dostępną dla 38% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (23,3 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Borek Wielkopolski wydatkowano łącznie 22363,8 tys. zł, z czego 25,2% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Borek Wielkopolski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej