wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płocki / Nowy Duninów


GMINA NOWY DUNINÓW
(powiat płocki)


Gmina Nowy Duninów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 15 gmin powiatu płockiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,9 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (146 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 35 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 11 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 29,1%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 2,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 753 seniorów wobec 550.

Grunty leśne zajmują 70,8% powierzchni gminy, użytki rolne - 19,9%, grunty pod wodami - 5,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 1,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 46,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 52,0 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1302 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 335, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (292). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 22 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 31,8%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 81,4% ogółu ludności, z kanalizacji - 18,9%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 27,7%.

W gminie mają siedzibę 222 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 571 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (23,0%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (16,2%) oraz budownictwem (15,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,7% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Nowy Duninów dojeżdżało z innych gmin 31 osób, a wyjeżdżały 273.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2374 zł i są niższe o 271 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 406 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Słupno - 4751 zł).(GUS)


GUS
Gmina Nowy Duninów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki