wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / myśliborski / Nowogródek Pomorski


GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI
(powiat myśliborski )


Gminę wiejską Nowogródek Pomorski według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 3294 osoby, w tym 1620 kobiet (tj. 49% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 6 osób (tj. 0,18%). W gminie Nowogródek Pomorski liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 60,3 w 2005 r. spadła do 56,3 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 236 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 16,3%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,0%) oraz budownictwo (20,3%). Na 1000 ludności przypadały 72 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 97). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 94,5% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (81,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 190 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 9% (w powiecie 8,5%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 960 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 74761 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 77,5 m kw., w 2008 r.- 77,9 m kw.) natomiast nie uległ zmianie przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,5 m kw., w 2008 r.- 22,5 m kw.). W gminie w 2008 r. 82,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 14,9%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 2 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 311 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Nowogródek Pomorski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki