wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kawiarenka komputerowa w świetlicy
 • Sala w świetlicy
 • Stary krzyż nagrobny
 • Krajobraz wsi
 • Remiza OSP
 • Plac zabaw
 • Przystanek na wsi
 • Budynek świetlicy
 • Boisko sportowe
 • Wjazd do wsi
 • Domek letniskowy
 • Wjazd do wsi
 • Dom pod lipą
 • Droga przez wieś
 • Droga przez wieś


GMINA NOWOGARD
(powiat goleniowski)


Gminę Nowogard według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 24565 osób, w tym 12534 kobiety (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 52 osoby (tj. 0,21%). W gminie Nowogard liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 52,3 w 2005 r. spadła do 50,8 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 2714 podmioty gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12,5%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,6%) oraz budownictwo (17,0%). Na 1000 ludności przypadało 110 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 106). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (79,6%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1805 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 11,1% (w powiecie 10,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 7777 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 511475 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 65,4 m kw., w 2008 r.- 65,8 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 20,5 m kw., w 2008 r.- 20,8 m kw.). W gminie w 2008 r. 95,8% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 68,7%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 90 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 6746 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Nowogard - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki