wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA BONIEWO
(powiat włocławski)


Gmina Boniewo położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie włocławskim. Powierzchniowo należy ona do najmniejszych gmin województwa. Zajmowany przez nią obszar to 78 km2, co lokuje gminę na 116 pozycji wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Swoimi granicami obejmuje 28 miejscowości wiejskich zgromadzonych w 20 sołectwach. Gmina należy również do najmniejszych pod względem liczby ludności zamieszkujących na jej obszarze. Gminę Boniewo w 2009 r. zamieszkiwało 3,5 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 45 osób na km2, pozycjonując gminę na 110 miejscu w rankingu gmin województwa. Przyrost naturalny na 1000 ludności był ujemny i wynosił minus 1,1 osoby, co uplasowało gminę na 120 miejscu wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 60,0% ogółu ludności (co dało141 pozycję wśród gmin Kujawsko-Pomorskiego), a w wieku poprodukcyjnym — 17,7% (137 pozycja). Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowił 48,7%, a udział liczby bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 16,5%.

Na terenie gminy Boniewo w 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 127 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (z czego 117 to podmioty zatrudniające do 9 osób), głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych i budownictwo. Wśród podmiotów gospodarki narodowej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiąc 76% ogółu. Liczba zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności (36) dała gminie ostatnią, 144 pozycję pośród gmin województwa.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania (wszystkie w ramach budownictwa indywidualnego). Na 100 km2 powierzchni gminy w 2008 r. przypadło 150 km sieci wodociągowej i 10 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 84% ogółu ludności, zaś ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej — 12%.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazywał wysoki (87%) udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem. Lasy zajmowały 392 ha, stanowiąc 5% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości lokuje gminę wśród najmniej zalesionych gmin w powiecie.(GUS)


GUS
Gmina Boniewo- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki