wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grójecki / Nowe Miasto nad Pilicą
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgonicach
  • Dwór w Łęgonicach
  • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
  • Kościół pw. św. Rocha
  • Łęgonice a na drugim planie lotnisko
  • Meandry Pilicy w okolicach Łęgonic
  • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
  • Kościół pw. św. Rocha
  • Widok na wieś i lotnisko


GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
(powiat grójecki)


Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu grójeckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (8,1 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (159 km2). 47,6% ludności gminy mieszka w mieście Grójec (3,9 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 561 osób) oraz ubytku naturalnego (minus 420 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 8,8%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 38,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 2,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 1465 seniorów wobec 929.

Użytki rolne zajmują 66,8% powierzchni gminy, grunty leśne – 24,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 1,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 11,1 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 19,0 ha. Przez atrakcyjny przyrodniczo teren gminy przepływają rzeki Pilica i Drzewiczka, na obszarze gminy znajdują się liczne zabytki: zespoły parkowo-pałacowe w Nowym Mieście, Łęgonicach i Gostomii oraz dwór w Żdżarach, a także kościoły, klasztory i kaplice oraz kilka zabytkowych budynków mieszkalnych, wszystko to sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3 075 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 378, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i więcej niż w powiecie (347). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,0%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 73,2% ogółu ludności, z kanalizacji – 32,2%; w gminie nie było sieci gazowej. Z oczyszczalni ścieków korzysta 84,0% mieszkańców miasta Nowego Miasta nad Pilicą, ludność wiejska nie korzysta.

Na terenie gminy ma siedzibę 546 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 671 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (37,4%) oraz budownictwem (10,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i nieco wyższy niż w powiecie (5,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 41,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Nowe Miasto dojeżdżało z innych gmin 221 osób, a wyjeżdżało 398.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2117 zł i są niższe o 528 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i niższe o 279 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie (1 lokatę ma gmina wiejska Goszczyn – 3041 zł).(GUS)


GUS
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki