wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / bydgoski / Nowa Wieś Wielka


GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
(powiat bydgoski)


Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości 20 km od Bydgoszczy i Inowrocławia. W granicach gminy zlokalizowanych jest 23 miejscowości w ramach 15 sołectw. Na obszarze 148 km2 zamieszkuje 9,0 tys. osób, co daje gęstość zaludnienia 60,4 osób/km2. Na wzrost liczby ludności ma wpływ między innymi wysokie saldo migracji – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2009 r. wyniosło 19,6 plasując gminę na 6 miejscu w rankingu gmin województwa.

W 2009 r. do użytkowania oddano 72 mieszkania, co stanowiło 8,1% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w powiecie bydgoskim. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych znajdowało się 2,6 tys. lokali, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wynosiła 27 m2 (7 lokata w rankingu gmin). Według szacunków w 2008 r. korzystało z sieci wodociągowej 60,2% ogółu ludności, a z sieci kanalizacyjnej – 55,2% (odpowiednio: ostatnie i 31 miejsce w rankingu).

W 2009 r. w gminie Nowa Wieś Wielka w rejestrze REGON zarejestrowanych było 896 podmiotów gospodarczych. Tym samym na 1000 mieszkańców gminy przypadało 100 podmiotów, lokując gminę na 11 pozycji w rankingu gmin województwa. Najliczniej reprezentowane były sekcje: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.

Użytki rolne w 2008 r. zajmowały 4143 ha, co stanowiło 28% powierzchni gminy. Gmina należy do jednej z najbardziej zalesionych w województwie (9133 ha zajmują lasy, co stanowi 61,6% powierzchni gminy). Obszary prawnie chronionego krajobrazu zajmują ponad 60% powierzchni gminy. Północno-wschodnia część gminy położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej", który obejmuje teren Puszczy Bydgoskiej wraz z Jeziorem Jezuickim (147 ha). Obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych są nadnoteckie łąki objęte ochroną w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie". Charakteryzują się one bogactwem gatunkowym roślinności łąkowej i są siedliskiem rzadkich gatunków ptaków. Wpływa to z pewnością na zainteresowanie gminą przez turystów. W 2009 r. udzielono 5318 noclegów, z czego 12,3 % stanowiły noclegi udzielone turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Nowa Wieś Wielka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki