wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / sochaczewski / Nowa Sucha


GMINA NOWA SUCHA
(powiat sochaczewski)


Gmina Nowa Sucha jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu sochaczewskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (6,2 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (90 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 348 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 23 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 5,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 18,1%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 1,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 803 seniorów wobec 651 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 86,4% powierzchni gminy, grunty leśne – 8,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 14,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6,1 pkt proc. niż w powiecie. Nowa Sucha to gmina typowo rolnicza.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2006 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 325, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (334). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 26 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 15,8%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 66,4% ogółu ludności, z kanalizacji – 17,3%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 22,0%; w gminie nie było sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 412 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 667 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 84,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,6%), transportem i gospodarką magazynową (17,2%) oraz budownictwem (12,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,2% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (6,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Nowa Sucha dojeżdżały z innych gmin 152 osoby, a wyjeżdżały 702.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2398 zł i są niższe o 247 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 57 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Teresin – 2774 zł, a ostatnie gmina miejska Sochaczew – 2256 zł).(GUS)


GUS
Gmina Nowa Sucha  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki