wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA NISKO
(powiat niżański)

 


Gmina miejsko-wiejska Nisko usytuowana jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju puszczy Sandomierskiej, w północnej części województwa podkarpackiego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Lublin-Rzeszów i Sandomierz- Przemyśl. Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest San wraz z dopływami. Na zachód i południe od gminy rozciąga się Puszcza Sandomierska, na północ Lasy Janowskie, zaś na wschód Puszcza Solska.

 

Gminę tworzy 7 miejscowości, obejmując obszar 142 km2, a zamieszkuje 22496 osób, co wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia (158 osób na 1 km2), najwyższa w powiecie – w całym województwie wskaźnik wynosi 118 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej ludności, podobnie jak w całym powiecie i województwie przeważają kobiety (współczynnik feminizacji wynosi 103). Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 66,9 % (w województwie podkarpackim 63,8%).

 

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują obszar 4872 ha, co stanowi 34,2% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 50,9% powierzchni gminy.

 

Gmina w całości objęta jest siecią wodociągową. Na 100 km2 przypada 94,8 km sieci wodociągowej i 60,2 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 60,9% ludności gminy, z sieci kanalizacyjnej 50,9%, a z sieci gazowej 74,9%.

 

W gminie zarejestrowanych jest 1579 podmiotów gospodarczych, co stanowi 702 jednostki na 10 tys. ludności. Wśród działających podmiotów gospodarczych przeważają jednostki zajmujące się handlem i naprawami (32,8%), budownictwem (13,8%) i działalnością przemysłową (11,0%).

 

Liczba pracujących na 1000 ludności wynosi 145 osób i jest to najwyższy wskaźnik wśród gmin powiatu niżańskiego (dla powiatu 97). W 2009 r. zarejestrowanych było 1931 osób bezrobotnych, o 510 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 2127 zł, wydatki 2500 zł, z czego wydatki na oświatę i wychowanie 783 zł.

 

Na terenie gminy znajduje się 10 pomników przyrody. Gmina Nisko posiada liczne walory turystyczne, istnieje tu wiele zabytków, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz innych ciekawych miejsc.(GUS)


GUS Gmina Nisko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej