wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / żagański / Niegosławice


GMINA NIEGOSŁAWICE
(powiat żagański)


Gmina Niegosławice jest gminą wiejską położoną we wschodniej części powiatu żagańskiego. Obszar o powierzchni 136 km2 zamieszkuje 4,7 tys. osób. Ludność gminy cechuje dodatni poziom przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji istotnie się nie zmienił.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 44 pracujących, 99 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 38 podmiotów gospodarczych, z których 82% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród gmin powiatu żagańskiego, gmina Niegosławice ma najwyższy udział przedsiębiorstw zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (17%). Gmina zasobna jest w kompleksy gleb bardzo dobrych i dobrych. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem ponad 9100 ha, co stanowi 67% ogólnej powierzchni gminy.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 25% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 48 km sieci wodociągowej i 27 km sieci kanalizacyjnej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 96% mieszkańców gminy, a z kanalizacyjnej 25%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,3 tys. mieszkań, tj. 284 mieszkania na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie zrealizowane w budownictwie indywidualnym.

Gmina charakteryzuje się średnim wskaźnikiem lesistości. Lasy zajmują obszar stanowiący około 22% powierzchni gminy. Obszar chronionego krajobrazu stanowi około 40% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody. (GUS)

 

GUS
Gmina Niegosławice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki