wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Niedrzwica Duża


GMINA NIEDRZWICA DUŻA
(powiat lubelski)


Gmina Niedrzwica Duża położona jest na Wyżynie Lubelskiej, na styku Równiny Bełżyckiej i Wzniesień Urzędowskich.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku 11,3 tys. osób, na obszarze równym 106,7 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 106 osób na km2, przy średniej dla województwa i powiatu 86. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku było dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał od roku 2005 dodatnie wielkości. W wyniku tych korzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zwiększyła się o 5%. Na przestrzeni lat 2002-2009 zanotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym z 25,3% w 2002 roku do 22,6% na koniec 2009 roku oraz poprodukcyjnym z 15,9% do 15,6%, a wzrost w wieku produkcyjnym z 58,7% do 61,8%.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmowały 87,6% ogólnej powierzchni gminy, a 8,2% grunty leśne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 0,7% powierzchni. Największe walory krajobrazowe posiada wieś Krężnica Jara: pradolina rzeki Krężniczanki, tereny leśne i fragmenty Czerniejowskiego Obszaru Chronionego.

Na terenie gminy nie działa żadna oczyszczalnia ścieków. W roku 2009 tylko 61,6% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, brak było sieci kanalizacyjnej, niewiele ponad 57,5% ludności korzystało z gazu sieciowego.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 691 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 661 to podmioty prywatne. Prawie 94,9% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6,8%.(GUS)

 

GUS
Gmina Niedrzwica Duża - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki