wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / strzyżowski / Niebylec


GMINA NIEBYLEC
(powiat strzyżowski)

 


Gmina Niebylec położona w południowo-wschodniej części powiatu strzyżowskiego w całości leży w obrębie Pogórza Dynowskiego. W skład gminy wchodzi 11 miejscowości sołeckich. Gminę zamieszkuje 10618 osób, co na obszarze równym 104 km2 daje średnią gęstość zaludnienia 102 osoby na 1 km2. Powierzchnia gminy stanowi 20,7% ogólnej powierzchni powiatu strzyżowskiego. Można zaobserwować stosunkowo wysoki, dodatni przyrost naturalny, najwyższy wśród gmin powiatu strzyżowskiego (w 2009 r. 28 osób), mimo tego, niepokojącym zjawiskiem na terenie gminy jest rosnące ujemne saldo migracji (w 2009 r. wystąpiło saldo dodatnie). Mimo, że stosunkowo duża jest liczba ludności w wieku produkcyjnym (61,0% ogółu ludności) to jednak bardzo wysoki jest stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnych na 100 osób w wieku produkcyjnym (64,0 osoby) co wskazuje, że pod względem demograficznym gmina Niebylec jest gminą starzejącą się.

 

Gmina Niebylec jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 70% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem użyteczności rolniczej, gleby gminy Niebylec można zaliczyć do gleb średnich klas bonitacyjnych, przeważającą jest klasa IV. Całość gruntów w gospodarstwach rolnych znajduje się w rękach indywidualnych rolników, gospodarstwa są małe, rozdrobnione, a przeciętna powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 2,65 ha.

 

Na terenie gminy działa 451 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, stanowi to 14,5% wszystkich podmiotów z powiatu strzyżowskiego. Wśród wszystkich podmiotów, aż 95,3% to małe podmioty o liczbie pracujących do 9 osób, i 93,8% ogółu podmiotów należy do sektora prywatnego. Dominująca sekcja to handel oraz budownictwo. Liczba pracujących ogółem wynosi 495, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 897. Duże bezrobocie wynika głównie z braku większych zakładów pracy, na terenie gminy działa tylko 21 podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 10-49 osób.

 

Gmina Niebylec jest bardzo uroczą gminą, o przepięknych krajobrazach i cudownym klimacie. Brak przemysłu powoduje, że gmina jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Atrakcyjność tę zwiększa dostępność komunikacyjna.(GUS)


GUS Gmina Niebylec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej