wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / hajnowski / Narewka
  • Danuta Siedzikówna - Inka
  • Widok na okolice Guszczewiny
  • Guszczewina
  • Guszczewina
  • Guszczewina
  • Guszczewina
  • Guszczewina
  • Danuta Siedzikówna - Inka
  • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława w Narwi
  • Wjazd do wsi


GMINA NAREWKA
(powiat hajnowski)


Narewka jest jedną z 7 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu hajnowskiego. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Wschodnia granica gminy stanowi granicę państwa z Białorusią. Na jej terenie znajduje się towarowe przejście graniczne z Białorusią Siemianówka – Świsłocz.

Narewka jest największą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 339 km2. Na koniec 2009 r. w gminie zamieszkiwało 3,7 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 8% ludności powiatu i 0,3% ludności województwa. Charakteryzuje się ona najniższym wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z najniższych w województwie (11 osób na km2 wobec 29 – w powiecie i 59 – w województwie).

Teren gminy położony jest wśród pięknych lasów Puszczy Białowieskiej. Ponad 66% jej powierzchni zajmują lasy (jeden z najwyższych odsetków w województwie), co determinuje charakter gminy i rodzaj prowadzonej w niej działalności. Użytki rolne stanowią blisko 23% powierzchni. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 5,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 185 podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (prawie 19%), handel i naprawy (nieco ponad 18%) oraz przetwórstwo przemysłowe (około 15%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 92% osób korzysta z wodociągu, 45% – z kanalizacji.

Przez gminę przebiega Podlaski Szlak Bociani, liczący blisko 400 km, który łączy cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do największych akwenów w kraju. Niemal cała gmina położona jest na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych (ponad 99%). Na jej terenie znajduje się 117 pomników przyrody.

W 2009 r. w gminie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 50 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 0,4 tys. osób.(GUS)


GUS
Gmina Narewka  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki