wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / hajnowski / Narew


GMINA NAREW
(powiat hajnowski)


Narew jest jedną z 7 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu hajnowskiego. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Przez teren gminy przebiega szlak komunikacyjny: Białystok – Białowieża.

Powierzchnia gminy wynosi 242 km2, co plasuje ją w gronie największych gmin w powiecie. W gminie na koniec 2009 r. zamieszkiwało 3,9 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 8% ludności powiatu i nieco ponad 0,3% ludności województwa. Charakteryzuje się ona jednym z niższych wskaźników zaludnienia w powiecie i jednym z najniższych w województwie (16 osób na km2 wobec 29 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (blisko 61%). Znaczącą część powierzchni gminy stanowią także tereny leśne (prawie 33%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,6 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 9,5 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 171 podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (około 23%), handel i naprawy (prawie 16%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (niecałe 13%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 69% osób korzysta z wodociągu, 19% – z kanalizacji.

Obszar gminy zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi, tj. Białowieskim i Narwiańskim oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Rolę korytarza łączącego oba parki spełnia malownicza dolina rzeki Narew. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią 42% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 2 pomniki przyrody.

W 2009 r. w gminie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 34 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 0,3 tys. osób.(GUS)


GUS
Gmina Narew  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki