wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / nakielski / Nakło nad Notecią


GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
(powiat nakielski)


Gmina miejsko-wiejska Nakło nad Notecią jest położona w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Swoimi granicami obejmuje 31 miejscowości zorganizowanych w 19 sołectw. Gminę zamieszkuje 32,1 tys. osób, co na obszarze 187 km2 wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia na poziomie 172 osoby na 1 km2 (20 miejsce wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego). Pod względem zaludnienia miasto Nakło nad Notecią zajmuje 9 miejsce co do liczebności w województwie kujawsko-pomorskim — pod koniec 2009 r. zameldowanych tu było 19,3 tys. osób. Gminę Nakło charakteryzuje wysoki wskaźnik feminizacji (na 100 mężczyzn przypada średnio108 kobiet). W 2009 r. odnotowano tu wysoki przyrost naturalny wynoszący w przeliczeniu na 1000 ludności 3,9 (lokując ją na 29 miejscu wśród gmin w województwie). Saldo migracji ogółem było ujemne (na 1000 ludności wyniosło minus 2,7).

W gminie na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2527 podmiotów gospodarczych, z czego 95% to sektor prywatny. Przeciętnie na 1000 mieszkańców gminy przypadało 79 jednostek. Na terenie gminy zarejestrowane były 732 jednostki w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, a w drugiej z kolei sekcji — budownictwie — 316 jednostek.

W 2009 r. oddano do użytkowania 62 mieszkania. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych w gminie znajdowało się 9918 lokali, przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniosła 19,9 m2 (czyli o 2,4 m2 mniej niż średnio w województwie) i pod tym względem gmina zajęła 136 lokatę w rankingu gmin. Gmina Nakło nad Notecią posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną. W jej skład wchodzą 2 oczyszczalnie ścieków, z których korzysta 27 tys. mieszkańców oraz sieć wodno-kanalizacyjna. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 86,6 km sieci wodociągowej (korzysta z niej ponad 95% mieszkańców) oraz 35,5 km sieci kanalizacyjnej (do której dostęp ma blisko 70% ludności z terenu gminy).

Na rolniczy charakter gminy wskazuje powierzchnia użytków rolnych, która w 2009 r. obejmowała 12,9 tys. ha, stanowiąc tym samym 69% ogółu powierzchni. W tym okresie lesistość w gminie utrzymywała się na poziomie 18%. W granicach gminy znajdowało się 356 ha obszarów prawnie chronionych, w tym tereny należące do obszaru Natura 2000, do których zalicza się Doliny: Noteci, Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego oraz Równina Szubińsko-Łabiszyńska. W gminie Nakło znajdowały się 54 pomniki przyrody. Położenie gminy nad traktem wodnym sprzyja rozwojowi turystyki, rekreacji i sportów wodnych. Popularne są spływy kajakowe oraz turystyka rowerowa. Na terenie gminy w 2009 r. funkcjonowały 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 2182 noclegi (z noclegów skorzystało 1869 osób).(GUS)

 

GUS
Gmina Nakło Nad Notecią- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki