wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MYŚLIBÓRZ
(powiat myśliborski)


Gminę Myślibórz według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 20642 osoby, w tym 10587 kobiet (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 303 osoby (tj. 1,47%). W gminie Myślibórz liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 53,6 w 2005 r. spadła do 52 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 1975 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 9,5%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,3%) oraz budownictwo (14,5%). Na 1000 ludności przypadało 96 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 97). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 94,3% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (74,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1407 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,4% (w powiecie 8,5%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 6831 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 449679 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 65,2 m kw., w 2008 r.- 65,8 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,1 m kw., w 2008 r.- 21,7 m kw.). W gminie w 2008 r. 92,5% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 67,1%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 18 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2891 m kw. (GUS)


GUS
Gmina Myślibórz  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki