wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / miński / Mrozy


GMINA MROZY
(powiat miński)


Gmina Mrozy jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu mińskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (8,7 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (145 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 272 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 30 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 21,5%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 8,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 948 seniorów wobec 808.

Użytki rolne zajmują 69,5% powierzchni gminy, grunty leśne — 26,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 0,3 pkt proc. niż średnio w województwie oraz o 1,8 pkt proc. niż w powiecie. W granicach gminy znajduje się wschodnia część Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz trzy rezerwaty przyrody, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3040 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 348, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (341). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 21 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 15,5%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 68,3% ogółu ludności, z kanalizacji 27,7%. Gmina nie posiada sieci gazowej. W 2009 r. z oczyszczalni ścieków korzystało 25,8% ogółu ludności.

W gminie ma siedzibę 461 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 528 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,0%), budownictwem (20,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (4,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 37,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Mrozy dojeżdżało z innych gmin 155 osób, a wyjeżdżało 1209.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2379 zł i są niższe o 266 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale wyższe o 46 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Sulejówek — 2751 zł, a ostatnie gmina wiejska Dębe Wielkie — 2030 zł).(GUS)


GUS
Gmina Mrozy - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki