wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MROCZA
(powiat nakielski)


Gmina Mrocza położona jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie nakielskim. Swym zasięgiem obejmuje 32 miejscowości zorganizowane w 15 sołectw. W 2009 r. powierzchnię 150 km2 zamieszkiwało 9,3 tys. osób, w wyniku czego gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 62 mieszkańców na 1 km2. W samym mieście Mrocza pod koniec 2009 r. było zameldowanych 4,3 tys. osób. Na 100 mężczyzn w gminie przypadało 99 kobiet, co lokuje gminę Mrocza na 112 miejscu wśród gmin województwa. W gminie odnotowano dodatni przyrost naturalny na 1000 ludności, który w tym okresie wyniósł 6,0, dając tym samym 8 lokatę wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W gminie odnotowano wysoki odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym wynoszący 24% ogólnej liczby ludności; osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 64%, zaś w wieku poprodukcyjnym tylko 12% ogółu ludności.

Na koniec 2009 r. w gminie Mrocza w rejestrze REGON zarejestrowanych było 617 podmiotów gospodarczych, z czego 98% jednostek należało do sektora prywatnego. Przeciętnie na 1000 mieszkańców przypadało 66 jednostek. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w gminie należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (34% wszystkich podmiotów). Na drugim miejscu uplasowała się sekcja budownictwo (21% udziału).

W 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych gminy znajdowało się 2426 lokali, przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wynosiła 18,9 m2 i pod tym względem zajęła 134 lokate wśród gmin w województwie (o 3,4 m2 mniej niż średnio w województwie). Na 100 km2 powierzchni gminy w 2008 r. przypadało 68,6 km sieci wodociągowej oraz 48 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej w tym okresie korzystało 85% ogółu mieszkańców gminy, natomiast z kanalizacji 44% ludności. Na terenie gminy zlokalizowana była również 1 oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, z której korzystało 79% ludności. W 2009 r. na inwestycje na środki trwałe służące gospodarce wodnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina wydatkowała 161 zł i tym samym zajęła w województwie wysokie 8 miejsce w rankingu.

Na rolniczy charakter gminy wskazuje udział powierzchni użytków rolnych, który w 2009 r. wyniósł 75% powierzchni ogółem, obejmując 11,3 tys. ha. Rolniczy charakter gminy sprzyja niskiej degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym walorem turystyczno-rekreacyjnym gminy jest jej usytuowanie na terenie Pojezierza Krajeńskiego. W gminie Mrocza w 2009 r. odnotowano 81 pomników przyrody. Obszary prawnie chronione ogółem stanowiły w tym okresie 34% całkowitej powierzchni gminy (5110 ha).(GUS)


GUS
Gmina Mrocza- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki