wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / piotrkowski / Moszczenica


GMINA MOSZCZENICA
(powiat piotrkowski)


 

Gmina Moszczenica jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu piotrkowskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (12,8 tys.) i 7 lokatę pod względem powierzchni (111 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 221 osób) nad ubytkiem naturalnym (150 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,8%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 21,6%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 16,6% do 16,5%.

Użytki rolne zajmują 82,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 4,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 11,9 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 321. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 29,0%. Z wodociągu korzysta 88,8% ogółu ludności, z kanalizacji 39,2%.

W gminie ma siedzibę 661 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (30,0%), przetwórstwem przemysłowym (13,8%) oraz budownictwem (13,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 380 osób,a wyjeżdżało 1579.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2152 zł i były niższe o 271 zł od średniej wojewódzkiej i o 352 zł od średniej powiatowej.

Do najciekawszych zabytków gminy Moszczenica należą: kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy, wzniesiony w 1769 r.; neoklasycystyczny dwór z II. poł. XIX w. w Moszczenicy; murowany kościół p.w. śś. Benedykta i Anny w Srocku; zespół dworski w Raciborowicach z II poł. XIX w. oraz grodzisko pierścieniowate w Rękoraju – pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu nad brzegiem rzeki Moszczenicy.(GUS)

 

GUS
Gmina Moszczenica- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki