wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Wjazd do wsi
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
 • Burza
 • Kierzczane
 • panorama wsi
 • panorama wsi
 • droga Głuchów - Stara Wieś
 • ks. Stanisław Byczyński
 • Widok na lasy wojnowskie
 • Najstarsza kapliczka w centrum wsi
 • Sławny mieszkaniec
 • sosenki 015
 • sosenki 013
 • sosenki 010
 • Grób z okresu II wojny światowej
 • Kaplica zbudowana w roku 1912
 • sosenki 007
 • sosenki 005
 • sosenki 004
 • sosenki 003
 • Najstarszy krzyż w Sosenkach. Znajduje się na polu.
 • sosenki 011
 • Dom z I połowy XX wieku


GMINA MORDY
(powiat siedlecki)


Gmina Mordy jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (6,2 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (170 km2). Prawie 30% ludności gminy mieszka w mieście Mordy (1,8 tys.).

W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 211 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 210 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,8%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) o 9,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 1049 seniorów wobec 868.

Użytki rolne zajmują 76,6% powierzchni gminy, grunty leśne — 19,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 3,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,4 pkt proc. wyższy niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 3,1 ha. Kompleksy leśne, dolina Liwca, zabytkowe budowle: barokowy kościół i zespół pałacowo-parkowy z klasycystycznym pałacem z pierwszej połowy XVIII wieku w Mordach sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2100 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 340, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i więcej niż w powiecie (299). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 5 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,3%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 57,9% ogółu ludności, z kanalizacji — 18,5%. Gmina nie posiadała sieci gazowej. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98,8% mieszkańców miasta Mordy.

Na terenie gminy ma siedzibę 286 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 464 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (19,2%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (17,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (5,7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracyw gminie Mordy dojeżdżały z innych gmin 44 osoby, a wyjeżdżało 426.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2280 zł i są niższe o 365 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 238 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 12 miejsce w powiecie (1 lokatę ma gmina wiejska Domanice — 3025 zł, ostatnie gmina wiejska Siedlce — 2262 zł).(GUS)


GUS
Gmina Mordy  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki