wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MORĄG
(powiat ostródzki)


Morąg jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 311,3 km2, położoną w powiecie ostródzkim. Na obszarze gminy znajduje się 8 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 94,4 km2, a lasy 83,1 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,8%, w 2009 r. w mieście Morągu mieszkało 14043 osoby, natomiast w części wiejskiej gminy 10337 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,4% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 1865 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,1% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie nieznacznie niższa (76) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 16, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona.

W gminie Morąg funkcjonuje 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 2650 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 5314, w tym w wieku 3-6 lat było 1114 dzieci, w wieku 7-12 lat 1639, natomiast w wieku 13-15 lat 1015.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 13 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 258 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 12,8 tys. osób, którym udzielono 21,7 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 7,8 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 322 mieszkania, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 64,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Morąg w 2009 r. z wodociągu korzystały 92 osoby, z kanalizacji 69 osób, a z gazu sieciowego w 2008 r. 41 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 67,1% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Morąg - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki