wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrowski / Andrzejewo


GMINA ANDRZEJEWO
(powiat ostrowski)


Gmina Andrzejewo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrowskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,4 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (119 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 87 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 154 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 29,9%, a osób starszych (65 lat i więcej) – o 4,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 1135 seniorów wobec 830.

Użytki rolne zajmują 94,3% powierzchni gminy, grunty leśne – 2,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 19,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 25,2 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1140 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 260, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (314). W ciągu 2009 r. nie oddano mieszkań do użytkowania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest niewielki, długość sieci wodociągowej wynosi 115,6 km, nie ma natomiast sieci kanalizacyjnej, gazowej i oczyszczalni ścieków. W 2008 r. z wodociągu korzystało 85,1% ogółu ludności gminy.

W gminie ma siedzibę 179 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 408 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (20,7%), budownictwem (20,1%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (16,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,1% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (10,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Andrzejewo dojeżdżały z innych gmin 44 osoby, a wyjeżdżało 107.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2486 zł i są niższe o 159 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i wyższe o 32 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Nur – 2908 zł, a ostatnie gmina wiejska Małkinia Górna – 2303 zł).(GUS)


GUS
Gmina Andrzejewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki