wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / sierpecki / Mochowo


GMINA MOCHOWO
(powiat sierpecki)


Gmina Mochowo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu sierpeckiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (6,1 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (144 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 25 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 187 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,1%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 6,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 687 seniorów wobec 552.

Użytki rolne zajmują 80,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 15,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,7 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1709 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 279, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (308). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,8%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 84,8% ogółu ludności, z kanalizacji - 14,1%, z sieci gazowej - 2,6%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 18,2%.

W gminie ma siedzibę 227 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 370 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,2%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (17,6%) oraz budownictwem (11,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,7% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (11,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Mochowo dojeżdżało z innych gmin 49 osób, a wyjeżdżały 322.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 3052 zł i są wyższe o 407 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 495 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 1 lokatę w powiecie (ostatnie miejsce ma gmina miejska Sierpc - 2020 zł).(GUS)


GUS
Gmina Mochowo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki