wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MIRZEC
(powiat starachowicki)


Mirzec posiada status gminy wiejskiej. Położony jest w północnej części województwa Świętokrzyskiego pomiędzy Skarżyskiem–Kamienną i Starachowicami. Znaczną część jego obszaru pokrywają lasy, które pozwalają na wypoczynek w ciszy i spokoju. Atrakcyjność tego terenu podnoszą zbiorniki wodne, a także malownicze krajobrazy. Zainteresowanie przybyszów wzbudzić mogą znajdujące się w okolicznych wsiach stare zabudowania kryte strzechą. Atrakcję stanowi także dawna kopalnia rud żelaza. Ofertę turystyczną uzupełniają dziewiętnastowieczne zabytki.

Gminę zamieszkuje 8,4 tys. mieszkańców, tj. 9,0% ludności powiatu starachowickiego. Zajmuje ona obszar 111 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 76 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek był stosunkowo niewielki i osiągnął 0,3%. Korzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który zwiększył się z 0,6‰ w 2002 r. do 1,7‰ w 2009 r. Na wyludnianie się gminy negatywny wpływ miało natomiast saldo migracji, które pomimo poprawy było ujemne. W 2009 r. wyniosło minus 0,1‰. Dla porównania w 2002 r. saldo migracji ukształtowało się na poziomie minus 2,6‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest stosunkowo wysoki. Spośród wszystkich gmin w powiecie gorszy wynik odnotowano jedynie w Pawłowie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają w Mircu 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Stopień dostępu do tych urządzeń cechuje się dosyć dużym zróżnicowaniem. Zdecydowanie najwięcej osób korzysta z sieci wodociągowej – 91,0% mieszkańców. Dostęp do kanalizacji i gazu z sieci jest znacznie bardziej ograniczony. Korzysta z nich odpowiednio – 0,1% i 18,3% osób.

W gminie Mirzec prowadzi działalność 5,7% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 48 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie starachowickim 76. Mniejszy wskaźnik występuje jedynie w gminie Pawłów. Dominują firmy z sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 8,5% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 8 osób, w usługach rynkowych – 8, a nierynkowych – 28. (GUS)


GUS
Gmina Mirzec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej