wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / wałecki / Mirosławiec


GMINA MIROSŁAWIEC
(powiat wałecki)


Gminę Mirosławiec według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 5646 osób, w tym 2827 kobiet (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 397 osób (tj. 7,03%). W gminie Mirosławiec liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 56,4 w 2005 r. spadła do 54,8 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 441 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano spadek liczby podmiotów gospodarczych o 9,4%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,5%) oraz budownictwo (12,2%). Na 1000 ludności przypadało 78 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 109). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (79,6%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 386 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,6% (w powiecie 9,8%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 2067 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 138044 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 66,3 m kw., w 2008 r.- 66,8 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,5 m kw., w 2008 r.- 23,9 m kw.). W gminie w 2008 r. 90,7% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 45,7%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 39 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3624 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Mirosławiec  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki