wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MIŁAKOWO
(powiat ostródzki)


Miłakowo jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 158,4 km2, położoną w powiecie ostródzkim. Na obszarze gminy znajduje się 47 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 73,7 km2, a lasy 29,5 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,6%, w 2009 r. w mieście Miłakowo mieszkało 2700 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 2954 osoby. Spośród mieszkańców gminy 21,4% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 337 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 92,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (60) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 20, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W gminie Miłakowo funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 678 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1210, w tym w wieku 3-6 lat było 232 dzieci, w wieku 7-12 lat 374, natomiast w wieku 13-15 lat 232.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi turystyki.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 1,8 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 311 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 64,9 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Miłakowo w 2009 r. z wodociągu korzystały 72 osoby, z kanalizacji 34, a z gazu sieciowego w 2008 r. 1 osoba. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 46,9% mieszkańców gminy.


GUS
Gmina Miłakowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki